MENU

B. SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL YANG TELAH DIWARTAKAN
DI BAWAH AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 [AKTA 133]

BIL

NAMA UNDANG-UNDANG KECIL

TARIKH WARTA

NO. WARTA

25. Undang-undang Kecil Kerjatanah (MBJB) 1995
Earthworks (CCJB) By-Laws 1995
21 Disember 1995 J.P.U 77
26. Undang-undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (MBJB) 2010
Recovery Of Arrers (JBCC) By-Laws 2010
3 Februari 2011 J.P.U 3

 

27.

Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan (MBJB) 2010
Street, Drainage And Building Compounding Of Offences (JBCC)              By-Laws 2010

 

3 Februari 2011

 

J.P.U 4

C. SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL YANG TELAH DIWARTAKAN
DI BAWAH AKTA PENGANKUTAN JALAN 1987 [AKTA 333]

BIL

NAMA UNDANG-UNDANG KECIL

TARIKH WARTA

NO. WARTA

28.

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MBJB) 2003
Road Traffic (Provision of Parking Places)(JBCC)(Amendment) Order 2003

25 September 2003

J.P.U 43

29.

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MBJB (Pindaan) 2004.
Road Traffic (Provision For Parking Places) JBCC (Amendment) Order 2004

7 Julai 2005 J.P.U 33
30.

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MBJB (Pindaan) 2016
Road Traffic (Provision For Parking Places) JBCC (Amendment) Order 2016

28 April 2016 J.P.U 19
31.

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MBJB (Pindaan) 2017
Road Traffic (Provision For Parking Places) JBCC (Amendment) Order 2017

19 Januari 2017 J.P.U 3