Pusat OSC Pusat OSC

[Pusat OSC] [Pengawalan Pembangunan] [Pengawalan Perniagaan] [Pengurusan Cukai] [Pengurusan Pembersihan] [Mahkamah Bandaraya] [Pengurusan Saliran] [Infrastruktur] [Kemudahan Awam] [Perkhidmatan Kaunter] [Kiosk Bayaran] [Maklumat GIS] [Sistem CCTV] [Klinik Bergerak 1Malaysia]

 

Perlaksanaan Pusat Setempat Di Majlis Bandaraya Johor Bahru

 

Maklumat Pusat Setempat (OSC)
 
Memendekkan norma masa memproses permohonan secara serentak cadangan pemajuan sekaligus meningkatkan sistem penyampaian, prosedur dan proses cadangan pemajuan di Majlis Bandaraya Johor Bahru.
 
Objektif Pusat Setempat (OSC)
 
1.Menyelaras dan mempercepatkan proses kelulusan permohonan pembangunan tanah, Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan
2.Memendekkan norma masa dan memudah cara proses permohonan
 (a)Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi dan Pelaburan Asing serta Projek Kerajaan – 4 Bulan
 (b)Jual Kemudan Bina (JKB) – 6 Bulan
3.Menyeragamkan prosedur dan proses permohonan-permohonan pemajuan dengan mengambilkira peruntukan-peruntukan di bawah:
 (a)Kanun Tanah Negara 1965 (KTN 56)
 (b)Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
 (c)Akta Parit, Jalan dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7